Hidroforske posude se upotrebljavaju u sustavu za opskrbu vodom radi održavanja tlaka vode u instalaciji. Izrađuju se od čeličnog lima i vanjske i unutrašnje površine su u potpunosti zaštićene od korozije.

Hidroforske posude koje služe za opskrbu pitkom vodom, imaju površinsku zaštitu u skladu sa propisima za pitku vodu.

Svaka hidroforska posuda ispitana je na nepropusnost o čemu se izdaje atest.

Priključci:

  • Pumpa
  • Odvod vode
  • Tlačna sklopka i manometar
  • Predsabijanje zraka
  • Ispust zraka
  • Vodokaznu armaturu
  • Ispust vode