Pločasti (lamelarni) taložnik je separator, koji se primenjuje kao sedimentacioni uređaj za separaciju čvrstih čestica od tečnosti. Čvrste čestice koje se lako talože u visokom stepenu se odvajaju i sakupljaju u prvom konusu, dok se ostatak (relativno sporo taložnih čestica) odvaja u paketu ploča sa poprečnim protokom i sakuplja u drugom konusu za mulj. Sedimenti se zgušnjavaju i automatski prazne kroz odvodnu cijev.

Pločasti taložnici su nastali kao rezultat nastojanja da se efikasnot taloženja približi teorijski očekivanom i da se vreme zadržavanja vode u taložniku, koje je inače prilično dugo u odnosu na druge faze kondicioniranja vode, što više skrati uz postizanje željenog efekta taloženja.

U taložnik se pod određenim uglom, ugrađuje sistem paralelnih ploča (lamela). Karakteristična dimenzija (međusobni razmaka lamela), iznosi reda veličine 2 do 5 cm. Između ugrađenih ploča uzlazno protiče voda opterećena lebdećim česticama i na tom se putu oslobađa znatnog dela suspenzije za znatno kraće vreme u odnosu na konvencionalne taložnike. Takođe se postiže i optimalnost hidrauličkih parametara. Reynoldsov broj ima vrednosti koje bez daljnjega osiguravaju slojevito (laminarno) strujanje.

Proizvode se prema zahtevu kupca, u kapacitetu 25 – 100 m3/h po jednoj jedinici, najčešće u dimenzijama standardnog transportnog kontejnera da bi se olakšao njihov transport do mesta montaže.