Podnice se upotrebljavaju za gradnju kotlova i drugih termoenergetskih uređaja i za izradu tlačnih posuda. Podnice sutorisferičnog oblika, a dane mjere dijelom odgovaraju obliku i mjerama za plitke podnice prema JUS M. EO 020. Pozahtjevu neručioca mogu se raditi drugi oblici i mjere.

Podnice se izrađuju od čeličnog lima Č. 0361, a po zahtjevu naručioca se rade od drugih materijala prema JUS C. BO.
500 i JUS C. B4 014 uz naknadno određivanje debljine. Termička obrada poslije oblikovanja se radi samo po zahtjevu naručioca.